Så här beskär vi era träd

Ofta är träd i villaträdgårdar beskurna med en gammaldags och idag sett felaktig metod. Många fritidsbeskärare har lärt sig att man ska skära bort allt som ”sticker rakt upp”, vilket vill säga alla vattenskott. Träden står efter beskärningen som paraplylika skelett i trädgården. En annan förekommande metod är att man ”knuthamlar” sina träd. Man har börjat med att korta in alla trädets grenar i en rund form och fortsätter sedan år efter år att beskära trädet på samma ställe. Kronan blir med tiden tätare och tätare. I ett sådan träd är det lätt för olika svampsjukdomar att få fäste och frodas. Sällan ger det särskilt mycket frukt heller eftersom man hela tiden skär bort trädets fruktved.

När man utför dessa beskärningar skär man bort större delen av trädets möjlighet till försörjning. Försörjningen sker genom fotosyntesen och är livsnödvändigt för trädet. Fotosyntesen sker i bladen. Gemene man utför oftast beskärning på våren och resultatet blir att trädet regerar med panik och skjuter lika många nya skott för att under resten av säsongen kunna kompensera förlusten. Du kan förstå att det går åt en hel del energi och om ditt träd genom gamla oläkta skador är drabbat av röta, eller kraftigt angripet av kräfta, då kan det vara ganska tärande att år efter år behöva skjuta nya skott, eller fokusera på läkning.

Inuti trädet finns det massor av energi samlat, som nu går åt till att skapa ny tillväxt (=nya vattenskott). Detta för att kompensera för den grönmassa som genom beskärningen har gått förlorad. En del energi går också åt till läkning av de snittytor som uppstått.

Ingen som utbildar sig till fruktträdsbeskärare idag beskär på dessa sätt.

Vi skär inte bort mer än 1/3

För att vara skonsam mot trädet skär vi inte bort mer än 1/3 av grönmassan på ett år.
Har ett träd skjutit mycket vattenskott gallrar vi bland skotten. På skottens utseende och växtsätt kan vi avgöra vilka som det är kraftig tillväxt i och vilka som ger svagare tillväxt. Utifrån det kan vi välja vilka skott som ska få vara kvar. Efter rätt slags beskärning har trädet tillräckligt med bladmassa kvar för att inte skjuta massor av nya vattenskott och trädet kan rikta sin energi på att istället bilda fruktved än på tillväxt.

Flerårspan

Ett träd som inte är beskuret på länge, eller som har skjutit en mängd vattenskott, behöver oftast beskäras under flera tillfällen för att det ska bli ordning på kronan. Vi avgör när jag ser trädet vilket beskärningsbehov det har och lägger upp en plan utifrån det.
Man brukar säga att det tar 3-5 beskärningar (år) att få ordning på ett träd. Därefter behöver trädet ses över och kanske beskäras lätt ca var 3:e år.

Öppen och ljus krona

Vi strävar efter att ge ditt träd en krona där luft kan strömma igenom och ljuset kommer åt. Det gör vi bland annat genom att ”rikta skott”,  och skära bort grenar med olämplig riktning. En öppen och luftig krona hjälper trädet att hålla sig friskt. Det får större motståndskraft mot svampsjukdomar som t ex skorv och monilia (fruktmögel). Frukten blir solbelyst från fler håll och ofta större och mer smakrik.

Trädets storlek

Ofta är träd i villaträdgårdar ympade på något som kallas starkväxande grundstam. Det innebär att trädet, oavsett sort har vissa egenskaper. Ett träd har sin givna sluthöjd och är grundstammen starkväxande kan man räkna med att det i slutändan blir ett ganska så stort träd. 
För många är det önskvärt att hålla ned träden en del på höjden. Genom beskärning går det att hålla ned trädet till viss del, bland annat genom att stimulera fruktsättning istället för tillväxt. Att toppkapa ett träd och försöka skapa ett litet träd av ett stort är innebär alltid en reaktion hos trädet med vattenskott  som följd – trädet strävar mot sin genetiska sluthöjd. Dessutom skapar man stora snitt som är svårläkta för trädet. Röta etablerar sig lätt vilket innebär förkortad livslängd för trädet.

Ett träd slutar inte att växa på höjden om man toppkapar det!

Unga träd uppbyggnadsbeskärs

Har du ett nyplanterat träd ska det etableringsbeskäras.
Detta är den viktigaste beskärningen och därefter följer den lika viktiga uppbyggnadsbeskärningen.
Hoppar du över dessa beskärningar får du ett träd med långa slängiga grenar som inte orkar bära upp den tunga frukten. Trädet går relativt snabbt in i en generativ fas och när det väl har börjat bilda fruktved kan det vara svårt att bygga upp trädet på ett bra sätt.

Vi rekommenderar att etableringsbeskärningen görs vid planteringen om du planterar under vår/försommar. Planterar du under sommaren eller hösten kan du med fördel vänta till nästa vår. Under denna beskärning väljer vi bland annat ut lämpliga grenar att bygga vidare kronan på. Dessa ska ha god infästning och sitter jämnt fördelade så att trädet blir starkt i sin stomme, utan risk för dubbla toppar och grenar med spetsiga vinklar, vilka med tiden riskerar att fläkas.

När etableringsbeskärningen är gjord väntar uppbyggnadsbeskärningen.
Under den tiden bygger jag upp kronan så att den blir ljus och luftig.
Uppbyggnadsbeskärning brukar utföras under några år och sedan kan man lämna trädet för underhållsbeskärning med några års mellanrum.Ge dina träd den omvårdnad de förtjänar.